სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ტრენინგ-მოდულზე: შავი ზღვის სკივრის როგორც დამხმარე სახელმძღვანელოს გამოყენება დაწყებითი და საბაზო სკოლის ბიოლოგიის, ბუნებისმეტყველების, სამოქალაქო განათლების, ხელოვნების, მათემატიკის, გეოგრაფიის და ისტორიის პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი და მენტორი საფეხურის პედაგოგებისთვის რეგისტრაციას აცხადებს. ტრენინგზე პედაგოგები გაეცნობიან საგანმანათლებლო კრებულის „შავი ზღვის სკივრის” როგორც დამხმარე სახელმძღვანელოს სტრუქტურასა და დანიშნულებას.

აღნიშნული ტრენინგზე რეგისტრაცია ცხადდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ სკოლებისთვის, რომლებსაც ზემო აღნიშნულ ტრეინინგში მონაწილეობა არ მიუღიათ. ტრენინგები ჩატარდება შემდეგ რეგიონები: აჭარა, გურია, სამეგრელო, იმერეთი. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დარეგისტრირებულ კანდიდატს აცნობებს კურსის ჩატარების ზუსტ დროს და ადგილს, რეგისტრაციის დასრულებიდან ორი კვირის ვადაში. რეგისტრაცია დასრულებულია